ความหลากหลาย

ความหลากหลาย ความเท่าเทียม การไม่แบ่งแยก และการเป็นหนึ่งเดียวกัน (DEIB)

DEIB ย่อมาจาก Diversity, Equity, Inclusion และ Belonging เป็นกรอบการทำงานที่องค์กรต่างๆ ใช้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมในที่ทำงานซึ่งให้คุณค่าและเคารพภูมิหลัง มุมมอง และอัตลักษณ์ที่หลากหลายของพนักงานทุกคน

Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging (DEIB)

และเราสามารถให้การศึกษาและโอกาสที่เท่าเทียมกัน ส่งเสริมการเป็นตัวแทนเชิงบวก การสร้างพื้นที่ปลอดภัย การสนับสนุนความต้องการของพวกเขา การมีส่วนร่วมของชุมชน เพิ่มขีดความสามารถให้พวกเขา และตระหนักถึงอัตลักษณ์ที่ตัดกัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ทั้งสองกลุ่มรู้สึกมีคุณค่า ได้รับความเคารพ และมีพลังที่จะประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต

มูลนิธิของเราสนับสนุน DEIB อย่างไร?

เราสนับสนุนความหลากหลาย ดังนั้นเราจะยกตัวอย่างว่าเราสนับสนุนโครงการริเริ่มของ DEIB อย่างไร:

1

สนับสนุนเด็ก

สอนเด็กๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมุมมองที่แตกต่างกันตั้งแต่เนิ่นๆ ผ่านสื่อ และการอภิปรายเพื่อช่วยให้เด็กๆ เข้าใจและเคารพประสบการณ์และความรู้สึกของผู้อื่น ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ และสร้างสภาพแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม: สร้างความมั่นใจว่าเด็กๆ รู้สึกมีคุณค่าและมีส่วนร่วม เฉลิมฉลองความหลากหลายในบ้าน โรงเรียน และชุมชน

2

ให้กำลังใจผู้หญิง

เสนอโปรแกรมการฝึกอบรมและการศึกษาที่เน้นความหลากหลาย อคติโดยไม่รู้ตัว และความเป็นผู้นำที่ครอบคลุม เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการสร้างทักษะในหมู่พนักงานและความเป็นผู้นำ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการสนับสนุนและเป็นพันธมิตรในหมู่พนักงานทุกคนเพื่อสนับสนุนผู้หญิงและกลุ่มที่ด้อยโอกาส ท้าทายทัศนคติแบบเหมารวม และส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานที่ทำงาน

3

ความเสมอภาคในนโยบายและแนวปฏิบัติ:

องค์กรสามารถทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคสำหรับพนักงานทุกคน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการจ่ายเงินที่เท่าเทียม จัดเตรียมการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย และเสนอสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนองความต้องการของพนักงานทุกคน

4

การฝึกอบรมและการศึกษาแบบครอบคลุม:

เราสามารถจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เช่น การอคติโดยไม่รู้ตัว ความสามารถทางวัฒนธรรม และความเป็นผู้นำที่ครอบคลุม เพื่อช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของ DEIB และพัฒนาทักษะเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุม

5

ความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำ:

ทีมผู้นำของเรา สามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงผลักดันที่มีต่อ DEIB โดยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน จัดสรรทรัพยากร และการสร้างวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานที่ไม่แบ่งแยก

6

การสรรหาบุคลากรที่หลากหลาย:

เราสามารถใช้แนวทางปฏิบัติในการจ้างงานแบบครอบคลุมเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้สมัครที่หลากหลาย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากรจากกลุ่มที่ด้อยโอกาส โดยใช้แผงการจ้างงานที่หลากหลาย

DEIB และองค์กรของคุณ:

DEIB ไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น มันเป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ การรวมหลักการ DEIB เข้ากับองค์กรของคุณสามารถเพิ่มชื่อเสียง ดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง และขับเคลื่อนความสำเร็จที่ยั่งยืน ยอมรับ DEIB เพื่อกำหนดอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

ปัจจัยสำคัญ

ของ DEIB

1

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์:

ทีมที่มีความหลากหลายนำเสนอมุมมองและแนวคิดที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำไปสู่โซลูชันและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์มากขึ้น

2

ความผูกพันและการดูแลพนักงาน:

เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมและคงอยู่กับบริษัทมากขึ้น

3

ประสิทธิภาพและผลผลิต:

สถานที่ทำงานที่เท่าเทียมและครอบคลุมมีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจและประสิทธิผลของพนักงานสูงขึ้น นำไปสู่ประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้น

การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมีส่วนร่วม

เสนอทางเลือกการทำงานที่ยืดหยุ่น เช่น การทำงานจากระยะไกล ชั่วโมงที่ยืดหยุ่น และการจัดเตรียมงานนอกเวลาเพื่อรองรับความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานจริงและเสมือนได้ รวมถึงผู้ทุพพลภาพด้วย ซึ่งรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะกับสรีระ เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก และรูปแบบการประชุมที่สามารถเข้าถึงได้

ส่งเสริมหลักปฏิบัติในการสื่อสารที่ครอบคลุม เช่น การใช้ภาษาที่ไม่แบ่งแยกเพศ การให้บริการแปล และรับรองว่าทุกเสียงจะได้ยินในการประชุม

จัดหาทรัพยากรด้านสุขภาพจิตที่ครอบคลุม รวมถึงการเข้าถึงบริการให้คำปรึกษา วันสุขภาพจิต และโปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (EAP) ทำให้การสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเป็นปกติ

ส่งเสริมนโยบายที่สนับสนุนความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้มีการหยุดพัก วันหยุดพักร้อน และเลิกการเชื่อมต่อหลังเวลาทำงานเป็นประจำเพื่อป้องกันภาวะเหนื่อยหน่าย

LGBTQ+

การตระหนักรู้เกี่ยวกับ LGBTQ+: การเปิดรับความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก

เราทุ่มเทให้กับการรับรู้ถึง LGBTQ+ ที่นี่ เราจะสำรวจความสำคัญของอัตลักษณ์ LGBTQ+ และความสำคัญของการส่งเสริมโลกที่ครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับสำหรับทุกคนมากขึ้น

LGBTQ+ คืออะไร?

LGBTQ+ ย่อมาจาก Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning และอัตลักษณ์อื่นๆ เป็นคำที่ใช้ครอบคลุมถึงรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย

เหตุใดการรับรู้ถึง LGBTQ+ จึงมีความสำคัญ

ความเคารพและการไม่แบ่งแยก:

ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ โดยไม่คำนึงถึงรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ

ความเข้าใจ:

ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา คำศัพท์ และประสบการณ์ของ LGBTQ+

สนับสนุน:

เป็นพันธมิตร - สนับสนุน ยืนหยัด และรับฟังเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน LGBTQ+

การสนับสนุน:

มีส่วนร่วมในความพยายามสนับสนุน LGBTQ+ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

LGBTQ+ และชุมชนของคุณ:​

การตระหนักรู้เกี่ยวกับ LGBTQ+ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น มันเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน การเปิดรับความหลากหลายของ LGBTQ+ จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคนในสังคม ส่งเสริมการยอมรับ ความเข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจ

พร้อมดูประโยคสร้างแรงบันดาลใจไหม?

กดเพื่อดูประโยคสร้างแรงบันดาลใจ

© 2024 Movely. All Rights Reserved.