การรับรู้

การสร้างความตระหนักรู้

การสร้างความตระหนักรู้เป็นเพียงก้าวแรกสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย การติดตามผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและความพยายามสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องหลังและสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญ

ขั้นตอนพื้นฐานในการสร้างความตระหนักรู้ที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

01

ระบุปัญหา:

เลือกประเด็นหรือสาเหตุเฉพาะเจาะจงที่คุณสนใจและต้องการสร้างความตระหนักรู้ ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต หรือประเด็นความยุติธรรมทางสังคม ความชัดเจนในประเด็นนี้คือก้าวแรก

02

ให้ความรู้แก่ตัวเอง:

ใช้เวลาในการค้นคว้าและทำความเข้าใจปัญหาอย่างละเอียด เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริง ผลกระทบต่อบุคคลและชุมชน และแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้หรือวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว

03

การทำงานร่วมกัน:

ร่วมมือกับองค์กร นักเคลื่อนไหว และผู้นำชุมชนที่ทำงานในประเด็นที่คล้ายกัน ความพยายามในการทำงานร่วมกันสามารถขยายข้อความของคุณและเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างขึ้น

04

สม่ำเสมอ:

การสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและความเพียรพยายาม มุ่งมั่นต่อเป้าหมายของคุณ สร้างความตระหนักรู้ต่อไปผ่านความพยายามอย่างต่อเนื่อง และปรับกลยุทธ์ของคุณตามความจำเป็น

“มูลนิธิดอกบัวสีชมพูได้สนับสนุนและสอนให้ผู้คนมีจิตสำนึกตระหนักรู้ทางด้านความคิดและอารมณ์”

โปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรม:

นำเสนอโปรแกรมการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาความเป็นอยู่ที่ดีต่างๆ รวมถึงสุขภาพจิต สมรรถภาพทางกาย โภชนาการ และการจัดการความเครียด โปรแกรมเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่าเหตุใดการสร้างความตระหนักรู้จึงมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ส่วนบุคคลและชุมชน

แคมเปญการรับรู้:

เปิดตัวแคมเปญการรับรู้โดยใช้ช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย สื่อแบบดั้งเดิม และโครงการริเริ่มในการเข้าถึงชุมชน แคมเปญเหล่านี้อาจรวมถึงการแชร์เรื่องราวส่วนตัว สถิติ และแหล่งข้อมูลเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีและส่งเสริมให้บุคคลจัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพของตนเอง

การเสริมพลังการสนับสนุน:

ส่งเสริมให้บุคคลต่างๆ กลายเป็นผู้สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีภายในชุมชนของตนเองโดยการมอบความรู้ ทรัพยากร และการสนับสนุนที่จำเป็นในการพูดและดำเนินการ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์การสนับสนุนที่มีประสิทธิผล และการจัดหาเวทีให้แต่ละบุคคลได้แบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ของตน

ส่งเสริมให้เด็กตระหนักรู้:

การเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กๆ เกี่ยวข้องกับการสอนความฉลาดทางอารมณ์เพื่อทำความเข้าใจและแสดงอารมณ์ ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจ การแนะนำสติเพื่อจัดการกับความเครียด และการเสริมสร้างการสื่อสารระหว่างเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการเอาใจใส่และสังคม

การเสริมพลังให้ผู้หญิงเพื่อตระหนักถึงคุณค่าของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ และเราจัดเตรียมวิธีพื้นฐานในการให้ความรู้แก่เพื่อนๆ ของเราในการสร้างความตระหนักรู้

การศึกษา

ส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงสิทธิและความสามารถ

การสะท้อนตนเอง

ส่งเสริมให้ตระหนักถึงจุดแข็งและคุณค่า

พูดคุยกับตัวเอง

ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจตนเองและการเฉลิมฉลอง

โอกาส

การเข้าถึงการศึกษาและการจ้างงานอย่างยุติธรรม

นี่คือกลยุทธ์และการรณรงค์ของเราเพื่อสร้างความตระหนักรู้

ผู้หญิงและเด็กได้รับทรัพยากรและการสนับสนุนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ เวิร์กช็อปและกลุ่มสนับสนุนมุ่งเน้นไปที่หัวข้อต่างๆ เช่น การจัดการความเครียด แนวทางปฏิบัติในการดูแลตนเอง และการกำหนดขอบเขตที่ดีเพื่อช่วยให้ผู้หญิงรักษาสมดุลและความยืดหยุ่นในชีวิต

เราสนับสนุนให้สตรีและเด็กสำรวจและเฉลิมฉลองจุดแข็ง ความหลงใหล และความสำเร็จของตน ผ่านเวิร์กช็อป การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และแบบฝึกหัดการทบทวนตนเอง ผู้หญิงได้รับความซาบซึ้งในตัวเองและคุณค่าของตนเองมากขึ้น นำไปสู่ความภาคภูมิใจในตนเองและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น

ผู้หญิงและเด็กจำนวนมากประสบปัญหาในการยืนยันความต้องการ ความปรารถนา และขอบเขตของตน แคมเปญนี้นำเสนอเวิร์กช็อปการฝึกอบรมเรื่องการกล้าแสดงออกเพื่อให้ผู้หญิงสามารถสื่อสารอย่างกล้าแสดงออก กำหนดขอบเขต และสนับสนุนตนเองอย่างมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ของชีวิต

เครือข่ายการสนับสนุนจากพันธมิตรและโครงการให้คำปรึกษา ซึ่งพวกเขาสามารถแบ่งปันประสบการณ์ ขอคำแนะนำ และรับกำลังใจจากผู้อื่นที่เข้าใจความท้าทายของพวกเขา เครือข่ายเหล่านี้ให้ความรู้สึกถึงความสามัคคีและการเสริมพลัง โดยเตือนใจผู้หญิงว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในการเดินทางสู่ความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์และความภาคภูมิใจในตนเอง

วัตถุประสงค์หลักของแคมเปญ Raise Awareness คือเพื่อให้ความรู้และแจ้งแก่ชุมชน โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เกี่ยวกับหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำ อารมณ์ สิทธิ และสุขภาพจิต แคมเปญนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคคลที่มีความรู้และทรัพยากรในการสำรวจพื้นที่เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้สึกของการเสริมอำนาจและความเป็นอยู่ที่ดีภายในชุมชน

มูลนิธิดอกบัวสีชมพู

โดยเรามี Key Focus Area ด้านความเป็นผู้นำ ความอยู่ดีมีสุขทางอารมณ์ การสนับสนุนด้านสิทธิ และการตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต และมุ่งหวังที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อบุคคลและชุมชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความตระหนักในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำ อารมณ์ สิทธิ และสุขภาพจิต ลดการตีตราและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการยอมรับ ความเข้าใจ และการสนับสนุน ส่งเสริมความรู้สึกของการมีส่วนร่วมของชุมชนและความสามัคคี โดยที่แต่ละบุคคลรู้สึกว่ามีพลังในการสร้างความแตกต่างในชีวิตของตนเองและชีวิตของผู้อื่น